سیستم های خارجی گاردکس

مقاومت بالای این صفحات در برابر اکثر شرایط آب و هوایی موجب شده است که این صفحات در فضاهای خارجی مانند نمای ساختمان به طور مستقیم به مدت ۶ الی ۱۲ ماه و غیرمستقیم به طور دائم مورد استفاده قرار گیرند.

انواع ساختارهای قابل اجرا با این صفحات شامل دیوار خارجی گارد کس همراه با اجرای ETICS بر روی آن، دیوار پوششی خارجی گاردکس همراه با اجرای ETICS بر روی آن و نیز دیوار خارجی گاردکس با اجرای نمای ثانویه می باشد.

سیستم های خارجی گاردکس