سقف استخر مجموعه ورزشی نگین خلیج فارس

سقف استخر مجموعه ورزشی نگین خلیج فارس که بصورت ترکیبی از سقف مشبک کناف با تایل های فلزی و آسمان مجازی طراحی و اجرا گردیده است