ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

سقف استخر مجموعه ورزشی نگین خلیج فارس

سقف استخر مجموعه ورزشی نگین خلیج فارس

سقف استخر مجموعه ورزشی نگین خلیج فارس که بصورت ترکیبی از سقف مشبک کناف با تایل های فلزی و آسمان مجازی طراحی و اجرا گردیده است